Copyright i avís legal

 

Queda rigorosament prohibida, sense autorització escrita dels titulars del Copyright, sota les sancions establertes en les lleis, la reproducció total i o parcial d’aquesta obra per qualsevol mitjà o procediment

 

Seguretat

 

Garantia de seguretat: www.octaedro.com i www.octaedro.cat garanteixen la seguretat de totes les comunicacions amb els seus clients per e-mail, SMS o telèfon. Totes les operacions de dades i pagament es realitzen a través d’un servidor segur que utilitza el protocol SSL. El servidor segur estableix una connexió de manera SSL, que garanteix el següent:

* Les seves dades estan comunicades amb el centre servidor d’Octaedro i no amb qualsevol altre que intentés fer-se passar per aquest.
* Entre MIOCTAEDRO i el centre servidor d’Octaedro , les dades es transmeten xifrats, amb el que s’evita la seva possible lectura o manipulació a tercers. Així mateix, Octaedro manifesta que no té accés a dades confidencials relatives al mitjà de pagament amb targeta o Paypal utilitzat, i, per tant, tampoc els emmagatzema. Únicament La Caixa i Paypal i el Sistema de gestió d’Octaedro tenen accés a aquestes dades a manera de gestió de pagaments i cobraments, que no són accessibles a tercers.

Protecció de dades Ediciones Octaedro, S.L.

L’ empresa garanteix als usuaris de la pàgina web que compleix amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals i que ha establert les mesures de seguretat exigides per les lleis i reglaments destinats a preservar el secret, confidencialitat i integritat en el tractament de les seves dades personals.

Aquestes dades personals seran utilitzades en la forma i amb les limitacions i drets que concedeix la protecció de dades de caràcter personal.

La recollida i el tractament de les dades personals sol·licitades té com a Finalitat: l’ atenció al usuari, tant administrativa com comercial. Legitimació: La base legal per a el tractament de les seves dades personals es el consentiment que presta en acceptar aquesta Política de Privacitat abans d’ enviar-nos / facilitar-nos les seves dades. Destinataris: no es comunicaran les seves dades a cap tercer, llevat que se l’ informi d’ això expressament o existeixi obligació legal. Ediciones Octaedro, S.L. es compromet a guardar màxima reserva, secret i confidencialitat sobre l’ informació de les dades personals que té a la seva disposició. Durada: Les seves dades, seran conservades el temps mínim necessari per complir la finalitat per a la qual les va facilitar, així com per atendre les responsabilitats que es puguin derivar de les dades subministrades i de qualsevol altre exigència legal. Drets: L’ interessat es titular dels drets d’ accés, rectificació, supressió, limitació i oposició al tractament de les seves dades personals, així com el dret a la portabilitat dels mateixos. Així mateix, en qualsevol moment l’ interessat pot retirar el consentiment prestat sense que això afecti a la licitud del tractament, així com la possibilitat d’ acudir davant l’ autoritat de control competent (AEPD).
van ser recollides.

Condicions d’ús

 

Les presents condicions d’ús regulen l’ús dels llocs web www.octaedro.com i octaedro.cat, dels quals EDICIONS OCTÀEDRE, S. L. (d’ara endavant Octaedro) és titular. Octaedro és una societat limitada espanyola amb domicili al carrer Bailèn, núm. 5, 08010 de Barcelona, amb número de CIF: B-60059300.

A través dels seus llocs www.octaedro.com i www.octaedro.cat, Octaedro proporciona informació sobre els seus productes i serveis, i ofereix la possibilitat de contractació i descàrregues. A causa del contingut i a la finalitat del lloc web, a vegades les persones o entitats que vulguin beneficiar-se dels seus serveis hauran de donar-se d’alta (MIOCTAEDRO) completant un formulari simple de registre i seguint els passos que Octaedro posteriorment indica. Donar-se d’alta suposa l’adhesió a les condicions d’ús, venda i privacitat d’Octaedro, excepte quan es tracti d’una edició digital. En aquest cas, accedirà a un altre lloc web per a poder realitzar la compra d’un llibre digital de manera segura i amb altres condicions.

Octaedro es dirigeix exclusivament a un públic major de 16 anys.

 

MIOCTAEDRO

 

Garantia de privacitat: S’informa que les dades personals passaran a formar part d’un fitxer, responsabilitat d’Octaedro, amb la finalitat de possibilitar la relació de negocis amb el comprador, així com per a remetre-li informació del seu interès. Podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint un escrit a l’atenció del Departament d’Atenció al client de l’Editorial Octaedro o remetent un correu a atencioncliente@octaedrotextos.com.

Octaedro permet recomanar als seus familiars i amics perquè ells també siguin membres de MIOCTAEDRO, sense cap cost per a cap d’ells.

Quan un MIOCTAEDRO convidi a un familiar o amic a aquest apartat, serà el propi membre qui respongui davant qualsevol possible irresponsabilitat derivada d’aquesta invitació. Octaedro no tindrà cap responsabilitat, ja que són els propis membres de MIOCTAEDRO els qui realitzen les invitacions.

 

Preu

 

Tots els preus dels llibres que s’indiquen en la pàgina web inclouen l’IVA i els altres impostos que poguessin correspondre.

 

Procés de compra

 

Les dades del procés de compra es guarden en una base de dades dissenyada per a tal efecte i d’ús exclusiu per a www.octaedro.com i www.octaedro.cat.

 

Pagament

 

S’haurà d’abonar l’import corresponent a la seva comanda mitjançant pagament, amb targeta de crèdit o dèbit, preferiblement (Visa, Mastercard, American Express, Visa Electrón i/o altres targetes anàlogues), mitjançant el sistema de Paypal i també amb una transferència al núm. de compte indicat en el procés de compra. La targeta amb la qual es faci el pagament haurà de tenir com a entitat financera emissora a un banc o caixa d’estalvis espanyol (altres entitats bancàries internacionals estan ara en procés d’implementació).

Qualsevol càrrec indegut o fraudulent s’haurà de notificar a Octaedro, mitjançant e-mail o per via telefònica, en el menor termini de temps possible perquè Octaedro pugui realitzar les gestions oportunes.

Octaedro no es fa responsable del càrrec addicional que pugui fer Correus o qualsevol altra entitat si ha triat la modalitat de transferència.

 

Comandes

 

Una vegada formalitzat la comanda, és a dir, amb l’acceptació de les condicions i la confirmació del procés de compra, es podrà accedir a MIOCTAEDRO i veure els detalls de la compra realitzada.

 

Lliurament del producte

 

Octaedro es compromet al lliurament de la comanda en perfecte estat en l’adreça que hagi assenyalat en el formulari MIOCTAEDRO. Amb la finalitat d’optimitzar el lliurament, agrairíem que s’indiqui una adreça en la qual la comanda pugui ser lliurat dins de l’horari laboral habitual.

Octaedro no serà responsable dels errors causats en el lliurament quan l’adreça de lliurament introduït en MIOCTAEDRO en el formulari de comanda no s’ajusti a la realitat o hagi estat omesa.

 

Terminis de lliurament

 

El termini de lliurament habitual d’Octaedro dependrà de la forma de pagament que s’hagi triat. El procediment per a calcular el temps és el següent:

  • Rebre la comanda, preparació de la comanda i enviament a través de companyies de paqueteria urgent (entre 24 i 48 hores sempre que hagi triat la modalitat de pagament mitjançant targeta o transferència). A través d’un e-mail, Octaedro comunicarà la sortida de la comanda dels nostres magatzems. En cas de retards en els lliuraments, Octaedro informarà els seus clients quan tingui coneixement d’ells.
  • En el cas de retards en el lliurament de les comandes imputables a Octaedro, el client podrà anul·lar la seva comanda d’acord amb el procediment descrit en l’apartat «Devolucions». No es consideraran retards en el lliurament aquells en els quals la comanda hagi estat posat a la disposició del client per part de la companyia de transport dins del termini acordat i no hagi pogut ser lliurat per causa imputable al client.

 

Dades de lliurament, lliuraments no realitzats i extraviament

 

En el mateix e-mail en què s’informa el client que la comanda ha sortit dels magatzems d’Octaedro, es proporciona el número d’enviament i el número d’atenció al client de la companyia de transports responsable del lliurament, de manera que, en cas que sorgeixi qualsevol incidència en el lliurament, el client pugui contactar per a resoldre-la.

 

Diligència en el lliurament

 

El client haurà de comprovar el bon estat del paquet davant el transportista que, per compte d’Octaedro, realitzi el lliurament dels llibres sol·licitats, i indicarà en l’albarà qualsevol anomalia que pogués detectar en l’embalatge. Si, posteriorment, una vegada revisat el paquet, el client detectés qualsevol incidència com a cop, trencament, indicis d’haver estat obert o qualsevol desperfecte causat per l’enviament, aquest es compromet a comunicar-lo a Octaedro via e-mail en el menor termini de temps possible i en un màxim de set dies hàbils des del lliurament.

 

Devolucions

 

Oferim l’oportunitat d’anul·lar o retornar una comanda si no ha satisfet la compra. La nostra política, complint amb la normativa vigent, és concedir-li el dret a retornar qualsevol producte en el termini de set dies des de la data de recepció, sempre que es mantingui en condicions normals (amb el seu embalatge original i sense usar). No poden ser retornats aquells articles susceptibles de ser reproduïts o copiats.

Acceptem les anul·lacions de qualsevol comanda sempre que no hàgim procedit a l’enviament d’aquest; en aquest cas, haurà d’esperar a rebre’l i procedir a la seva devolució, sota les condicions anteriorment citades.

Únicament en el cas que el producte lliurat sigui defectuós o incorrecte, Octaedro reemborsarà també al client les despeses d’enviament corresponents.

Octaedro gestionarà l’ordre de devolució sota el mateix sistema que es va utilitzar per al pagament, en un termini de 48 hores des de la confirmació d’arribada al magatzem de la comanda retornada. L’aplicació de la devolució en el compte o targeta del client dependrà de la targeta i de l’entitat emissora.

 

Propietat intel·lectual i industrial

 

Octaedro ostenta tots els drets sobre el contingut, disseny i codi font d’aquesta pàgina web i, especialment, amb caràcter enunciatiu, però no limitatiu, sobre fotografies, imatges, textos, logos, dissenys, marques, noms comercials i dades que s’inclouen en la web.

Advertim que tals drets estan protegits per la legislació vigent espanyola i internacional relativa a la propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix, i sense prejudici de l’anterior, el contingut d’aquesta web també té la consideració de programa informàtic; per tant, se situa sota l’aplicació tota la normativa espanyola i comunitària europea vigent en la matèria.

Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d’aquesta web, ni tan sols mitjançant un hiperenlace ni qualsevol dels seus continguts, sense el permís exprés i per escrit d’Octaedro.

Així mateix, queda totalment prohibida la còpia, reproducció, adaptació, modificació, distribució, comercialització, comunicació pública i/o qualsevol altra acció que comporti infracció de la normativa vigent espanyola i/o internacional en matèria de propietat intel·lectual i/o industrial, així com l’ús dels continguts de la web si no és amb la prèvia autorització expressa i per escrit d’Octaedro.

 

Els nostres continguts

 

Els clients són íntegrament responsables de la seva conducta en accedir a la informació de la web, mentre naveguin per la mateixa i després d’haver accedit a ella.

Com a conseqüència de l’anterior, els clients són els únics responsables davant Octaedro i tercers de les conseqüències que es puguin derivar d’una utilització, amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al present document, de qualsevol contingut de la web, elaborat o no per Octaedro, publicat o no sota el seu nom de forma oficial.

Octaedro es reserva el dret a actualitzar els continguts quan ho estimi convenient, així com a eliminar-los, limitar-los o impedir l’accés als mateixos de manera temporal o definitiva, així com a denegar l’accés a la web a clients que facin un mal ús dels continguts i/o incompleixin qualsevol de les condicions que apareixen en el present document.

Octaedro no garanteix:

  • que l’accés a la web i/o a les webs d’enllaç sigui ininterromput o lliure d’error;
  • que el contingut del programari al qual els clients accedeixen a través de la web o de les webs d’enllaç contingui cap error o altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en el seu sistema o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic, o que causi un altre tipus de mal.

Octaedro no serà responsable en cap cas:

  • dels errors o retards en l’accés al lloc web per part del client a l’hora d’introduir les seves dades en el formulari de comanda, la lentitud o impossibilitat de recepció per part dels destinataris de la confirmació de la comanda, o qualsevol anomalia que pugui sorgir quan aquestes incidències siguin degudes a problemes amb Internet, causes de cas fortuït o força major, o qualsevol altra contingència imprevisible aliena a la bona fe;
  • de les fallades o incidències que poguessin produir-se en les comunicacions, esborrat o transmissions incompletes, de manera que no es garanteix que els serveis del lloc web estiguin constantment operatius.

En tot cas, Octaedro es compromet a solucionar els problemes que puguin sorgir i a oferir tot el suport necessari al client per a arribar a una solució ràpida i satisfactòria de la incidència.

Pin It on Pinterest

Share This